Dňa 25.9 2013 sa v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnila konferencia a následne školenie vytypovaných príslušníkov HaZZ Žilinského kraja a príslušníkov HZS Moravskosliezskeho kraja. Podujatia boli zorganizované Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súvislosti s realizáciou cezhraničného projektu „Vytvorenie spoločnej platformy na výmenu informácií a koordináciu spoločných zásahov počas mimoriadnych udalostí hasičských záchranných zborov Českej a Slovenskej republiky“. Realizácia projektu začala ešte 1.11.2010 a prebieha 36 mesiacov, s termínom ukončenia 31.10.2013. V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavuje výška schváleného príspevku pre vedúceho partnera Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 385.691,15 EUR a pre hlavného cezhraničného partnera Hasičských záchranný zbor Moravskosliezskeho kraja so sídlom v Ostrave 26.802,53 EUR.

 
   

Hlavným cieľom projektu financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 je: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva a ochrany prírody prihraničných území cestou rozvoja informatizácie a informačno-komunikačných technológií pre potreby Hasičských a záchranných zborov na oboch stranách hranice s možnosťou prepojenia na ďalšie štáty a ich integrované záchranné systémy.

 
   
   
 
   
 
   
V odkaze je schválenie žiadosti o finančný príspevok  
Spracovala: pplk. Ing. J.Haníncová